برکناری رئیس یک بیمارستان در تهران به علت «تخلف در توزیع واکسن کرونا»

رییس بیمارستان مدرس تهران به علت آن چه «تخلف در توزیع واکسن کرونا» عنوان شده، از سِمت خود برکنار شد.

رییس بیمارستان مدرس تهران به علت آن چه «تخلف در توزیع واکسن کرونا» عنوان شده، از سِمت خود برکنار شد.

Radio Eram

FREE
VIEW