برندگان و بازندگان تغییرات جوی چه کسانی هستند؟

همزمان که تغییرات آب و هوایی جهان ما را متحول می‌کند تاثیرات آن به طور نابرابر احساس می‌شود، به طوری که برخی از حیوانات برای بقا تلاش می‌کنند و برخی دیگر راه‌هایی برای غلبه بر چالش‌های ناشی از آن پیدا می‌کنند اما چه حیواناتی می‌توانند از این بحران جهانی جان سالم به در ببرند؟

همزمان که تغییرات آب و هوایی جهان ما را متحول می‌کند تاثیرات آن به طور نابرابر احساس می‌شود، به طوری که برخی از حیوانات برای بقا تلاش می‌کنند و برخی دیگر راه‌هایی برای غلبه بر چالش‌های ناشی از آن پیدا می‌کنند اما چه حیواناتی می‌توانند از این بحران جهانی جان سالم به در ببرند؟

Radio Eram

FREE
VIEW