برنامه فضایی چین در سال ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود؟

چین قرار است در سال ۲۰۲۳ ماژول‌های جدیدی را به مقصد ایستگاه فضایی خود موسوم به تیانگونگ پرتاب کند. از طرفی نیز در نظر دارد با اروپا در مأموریت‌های علمی همکاری کند.

چین قرار است در سال ۲۰۲۳ ماژول‌های جدیدی را به مقصد ایستگاه فضایی خود موسوم به تیانگونگ پرتاب کند. از طرفی نیز در نظر دارد با اروپا در مأموریت‌های علمی همکاری کند.

Radio Eram

FREE
VIEW