بررسی نشتی در کپسول فضایی روسیه با کمک بازوی رباتیک

خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی از بازوی رباتیک برای بازرسی یک کپسول فضایی آسیب دیده استفاده کردند.

خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی از بازوی رباتیک برای بازرسی یک کپسول فضایی آسیب دیده استفاده کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW