بررسی ساختارهای آران‌ای در لحظه ممکن شد

یک روش میکروسکوپی جدید امکان مطالعه در لحظه ساختار «G-quaduplexes» آران‌ای در سلول‌های زنده را فراهم می‌کند و این پیامدهایی برای مبارزه با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک دارد.

یک روش میکروسکوپی جدید امکان مطالعه در لحظه ساختار «G-quaduplexes» آران‌ای در سلول‌های زنده را فراهم می‌کند و این پیامدهایی برای مبارزه با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW