برداشتن نیمی از مغز، عملکرد آن را نصف نمی‌کند

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که تنها یک نیم‌کره از مغز می‌تواند در تشخیص کلمه‌ها و چهره‌ها مانند عملکرد هر دو نیم‌کره عمل کند و در واقع اینطور نیست که اگر نیمی از مغز را برداریم، عملکرد آن نصف شود.

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که تنها یک نیم‌کره از مغز می‌تواند در تشخیص کلمه‌ها و چهره‌ها مانند عملکرد هر دو نیم‌کره عمل کند و در واقع اینطور نیست که اگر نیمی از مغز را برداریم، عملکرد آن نصف شود.

Radio Eram

FREE
VIEW