باکتری مرموز بیمارستانی که سالیانه صدها هزار قربانی می‌گیرد

دانشمندان می‌گویند، ممکن است شما حامل یک باکتری باشید که پس از بستری شدن در بیمارستان به شما حمله خواهد کرد، بنابراین بیمارانی که در بیمارستان بستری می‌شوند باید بیشتر مراقب باشند.

دانشمندان می‌گویند، ممکن است شما حامل یک باکتری باشید که پس از بستری شدن در بیمارستان به شما حمله خواهد کرد، بنابراین بیمارانی که در بیمارستان بستری می‌شوند باید بیشتر مراقب باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW