ایرانی‌ها برای هفتمین ماه متوالی صدرنشین خرید خانه در ترکیه شدند

ایرانی‌ها با خرید ۶۴۰ منزل طی ماه اوت برای هفتمین ماه متوالی، صدرنشین خریداران خارجی مسکن در ترکیه شدند.

ایرانی‌ها با خرید ۶۴۰ منزل طی ماه اوت برای هفتمین ماه متوالی، صدرنشین خریداران خارجی مسکن در ترکیه شدند.