ایدەای از امپراطوری روم؛ ایتالیا با پل به سیسیل وصل می‌شود

از دوران امپراطوری روم، حکمرانان آرزوی آن را در سر می‌پرورانند کە جزیرە سیسیل را از طریق پل، بە سرزمین اصلی وصل کنند. اکنون دولت ملونی از ساخت پل سخن گفتە، اما منتقدان از خطر زلزله و تخریب محیط زیست می‌گویند.پس از سال‌ها مناقشه، دولت ایتالیا قصد دارد کە سرزمین اصلی ایتالیا را از طریق ساخت یک پل بە جزیرە سیسیل متصل کند. از این رو کابینە دولت راستگرای جورجیا ملونی، طی فرمانی مبنی بر "اقدامات فوری برای ایجاد یک ارتباط پایدار بین سیسیل و کالابریا" کلیات طرح ساخت پل را تصویب کرد. ماتئو سالوینی، وزیر حمل و نقل ایتالیا در این‌بارە گفتە است: «این پل شکوه مهندسی ایتالیا خواهد بود.» سالوینی، با توجه بە وجود شکست طرح‌های مشابه در گذشتە گفتە: «یک روز تاریخی در انتظار ماست، نه تنها برای سیسیل و کالابریا، بلکە برای کل ایتالیا. این‌بار چیزی نمی‌تواند ما را متوقف کند.» به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید شکوه ایتالیا یا اتلاف منابع مالی؟ در حالی کە دولت ساخت این پل را شکوهی برای مهندسی ایتالیایی می‌داند، منتقدان دولت را بە "هدر دادن منابع" میهم می‌کنند. همچنین هواداران محیط‌زیست این طرح را..

از دوران امپراطوری روم، حکمرانان آرزوی آن را در سر می‌پرورانند کە جزیرە سیسیل را از طریق پل، بە سرزمین اصلی وصل کنند. اکنون دولت ملونی از ساخت پل سخن گفتە، اما منتقدان از خطر زلزله و تخریب محیط زیست می‌گویند.پس از سال‌ها مناقشه، دولت ایتالیا قصد دارد کە سرزمین اصلی ایتالیا را از طریق ساخت یک پل بە جزیرە سیسیل متصل کند. از این رو کابینە دولت راستگرای جورجیا ملونی، طی فرمانی مبنی بر "اقدامات فوری برای ایجاد یک ارتباط پایدار بین سیسیل و کالابریا" کلیات طرح ساخت پل را تصویب کرد. ماتئو سالوینی، وزیر حمل و نقل ایتالیا در این‌بارە گفتە است: «این پل شکوه مهندسی ایتالیا خواهد بود.» سالوینی، با توجه بە وجود شکست طرح‌های مشابه در گذشتە گفتە: «یک روز تاریخی در انتظار ماست، نه تنها برای سیسیل و کالابریا، بلکە برای کل ایتالیا. این‌بار چیزی نمی‌تواند ما را متوقف کند.» به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید شکوه ایتالیا یا اتلاف منابع مالی؟ در حالی کە دولت ساخت این پل را شکوهی برای مهندسی ایتالیایی می‌داند، منتقدان دولت را بە "هدر دادن منابع" میهم می‌کنند. همچنین هواداران محیط‌زیست این طرح را به دلیل "هزینەهای هنگفت زیست‌محیطی و مالی" مردود می‌دانند. در دولت‌های قبلی هواداران محیط‌زیست و اپوزیسیون توانستە بودند، دولت‌های حاکم را از ساخت پروژه‌های مشابه منصرف کنند. سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر سابق و جنجالی ایتالیا، در سال ٢٠٠١ ساخت این پل را در برنامه‌های تبلیغی خود قرار دادە بود. او می‌خواست بر روی تنگه مسینا در منطقه جنوبی کالابریا، سیسیل را به سرزمین اصلی وصل کند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید با وجود صرف هزینەهای بسیار، نهایتا این طرح ساختە نشد. در آن زمان منتقدان به زلزله‌خیز بودن این منطقه، ساخت پل را خطرناک می‌دانستند. یکی از طولانی‌ترین پل‌های کابلی در جهان به گفته سالوینی، این پل با طول حدود ۳.۲ کیلومتر یکی از طولانی‌ترین پل‌های کابلی در جهان خواهد بود. ایده چنین پلی به زمان امپراتوری روم برمی گردد. تا کنون، سیسیل تنها از طریق هوا یا کشتی قابل دسترس بودە است. پارلمان اکنون دو ماه فرصت دارد تا این فرمان را به قانون تبدیل کند. مقامات دولتی گفتەاند کە ساخت و ساز باید از سال ٢٠٢۴ آغاز شود. سیسیل بزرگترین جزیرە در دریای مدیترانە و منطقەای خودمختار از کشور ایتالیا می‌باشد. این جزیرە با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر، یکی از مقاصد محبوب توریستی در اروپاست. و البته سواحل جنوبی سیسیل یکی از ورودی‌های پناهجویانی است کە از شمال آفریقا خود را به اروپا می‌رسانند.

Radio Eram

FREE
VIEW