ایجاد همزمان سلول‌های نر و ماده هر دو از یک فرد

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند سلول‌های نر و ماده را همزمان از یک فرد تولید کنند.

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند سلول‌های نر و ماده را همزمان از یک فرد تولید کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW