ایجاد آزمایشی جدید برای تشخیص نشانگرهای بیماری آلزایمر

گروهی از دانشمندان علوم اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ، آزمایشی را برای شناسایی نشانگر جدیدی از تخریب عصبی بیماری آلزایمر در نمونه خون ایجاد کردند.

گروهی از دانشمندان علوم اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ، آزمایشی را برای شناسایی نشانگر جدیدی از تخریب عصبی بیماری آلزایمر در نمونه خون ایجاد کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW