اولین پرتاب اسپیس‌ایکس در سال ۲۰۲۳ امروز انجام می‌شود

اسپیس‌ایکس اولین ‌پرتاب موشک در سال ۲۰۲۳ را امروز انجام می‌دهد و ماهواره ‌EOS SAT-۱ و ۱۱۳ ماهواره دیگر را به مدار می‌رساند.

اسپیس‌ایکس اولین ‌پرتاب موشک در سال ۲۰۲۳ را امروز انجام می‌دهد و ماهواره ‌EOS SAT-۱ و ۱۱۳ ماهواره دیگر را به مدار می‌رساند.

Radio Eram

FREE
VIEW