اولین موفقیت تجاری در جذب مستقیم کربن از هوا

تاسیسات شرکت Climeworks به اولین ارائه دهنده خدمات حذف کربن تایید شده در جهان تبدیل شده است که گاز گلخانه‌ای کربن دی‌اکسید را به طور مستقیم از جو می‌گیرد و به سنگ تبدیل می‌کند و آن را در زیر زمین دفن می‌کند.

تاسیسات شرکت Climeworks به اولین ارائه دهنده خدمات حذف کربن تایید شده در جهان تبدیل شده است که گاز گلخانه‌ای کربن دی‌اکسید را به طور مستقیم از جو می‌گیرد و به سنگ تبدیل می‌کند و آن را در زیر زمین دفن می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW