اولین ردیاب پوشیدنی صدا که هشدار می‌دهد زیاد از صدای خود استفاده نکنید!

یک دستگاه پوشیدنی هوشمند که توسط پژوهشگران آمریکایی ابداع شده است، میزان استفاده کاربر از صدا را بررسی می‌کند و برای جلوگیری از رسیدن آسیب احتمالی به تارهای صوتی، به او هشدار می‌دهد.

یک دستگاه پوشیدنی هوشمند که توسط پژوهشگران آمریکایی ابداع شده است، میزان استفاده کاربر از صدا را بررسی می‌کند و برای جلوگیری از رسیدن آسیب احتمالی به تارهای صوتی، به او هشدار می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW