اولین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد

یک پهپاد در اولین آزمایش در نوع خود، یک کپسول ریزگرانش را از ارتفاع زیاد رها کرد تا آغازگر مسیری برای تغییر آزمایش‌های علمی باشد.

یک پهپاد در اولین آزمایش در نوع خود، یک کپسول ریزگرانش را از ارتفاع زیاد رها کرد تا آغازگر مسیری برای تغییر آزمایش‌های علمی باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW