انفجاری خورشیدی که معادل ۱۰۰ هزار بمب اتم انرژی دارد

یک انفجار کوچک خورشیدی قدرتی معادل ۱۰۰ هزار بمب اتمی دارد و انتظار می‌رود به زودی شاهد یک انفجار خورشیدی باشیم.

یک انفجار کوچک خورشیدی قدرتی معادل ۱۰۰ هزار بمب اتمی دارد و انتظار می‌رود به زودی شاهد یک انفجار خورشیدی باشیم.

Radio Eram

FREE
VIEW