انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده اعطا کرد

انجمن قضات آلمان (DRB) جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده، وکیل و مدافع ایرانی حقوق بشر، اعطا کرد.

انجمن قضات آلمان (DRB) جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده، وکیل و مدافع ایرانی حقوق بشر، اعطا کرد.