القای خواب زمستانی در میمون‌ها برای تحقق سفرهای فضایی آینده

دانشمندان می‌گویند، هدف مطالعه جدیدشان القای خواب زمستانی در میمون‌ها و در نهایت در انسان برای ممکن کردن سفرهای فضایی به دوردست در آینده است.

دانشمندان می‌گویند، هدف مطالعه جدیدشان القای خواب زمستانی در میمون‌ها و در نهایت در انسان برای ممکن کردن سفرهای فضایی به دوردست در آینده است.

Radio Eram

FREE
VIEW