اقامه دعوی حقوقی جمعی کانادا علیه ایران به خاطر سرنگونی هواپیمای مسافری

هشت ماه پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران، کانادا خبر داد که علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوی حقوقی جمعی کرده است.

هشت ماه پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران، کانادا خبر داد که علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوی حقوقی جمعی کرده است.