اعتصاب سراسری دانشجویان ایران در اعتراض به بازداشت‌ها و مجازی شدن کلاس‌ها

صنعتی شریف، الزهرا، دانشگاه خواجه نصیر، علوم توانبخشی، خوارزمی، سوره، چمران اهواز، سهند تبریز و بوعلی سینای همدان جزو دانشگاه‌هایی هستند که دانشجویانشان اعلام اعتصاب کرده‌اند.

صنعتی شریف، الزهرا، دانشگاه خواجه نصیر، علوم توانبخشی، خوارزمی، سوره، چمران اهواز، سهند تبریز و بوعلی سینای همدان جزو دانشگاه‌هایی هستند که دانشجویانشان اعلام اعتصاب کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW