اعتراض خانواده‌ فرانسوی‌های زندانی به «شرایط غیرانسانی» و «فشار روانی» بر آنان

خانواده‌های سسیل کولر و ژاک پاری، زوج فرانسوی زندانی در ایران، در مورد «شرایط غیرانسانی بازداشت» آنان برای «اهداف نادرست» و همچنین «فشار روانی غیرقابل تصور» هشدار دادند.

خانواده‌های سسیل کولر و ژاک پاری، زوج فرانسوی زندانی در ایران، در مورد «شرایط غیرانسانی بازداشت» آنان برای «اهداف نادرست» و همچنین «فشار روانی غیرقابل تصور» هشدار دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW