اعتراضات ساکنان همدان به قطعی آب برای دومین شب متوالی ادامه یافت

اعتراضات ساکنان شهر همدان به بی‌آبی و قطع آب آشامیدنی در این شهر شامگاه چهارشنبه دوم شهریور برای دومین شب متوالی ادامه یافت.

اعتراضات ساکنان شهر همدان به بی‌آبی و قطع آب آشامیدنی در این شهر شامگاه چهارشنبه دوم شهریور برای دومین شب متوالی ادامه یافت.

Radio Eram

FREE
VIEW