استفاده از یادگیری ماشینی برای درک بهتر نحوه رفتار آب

محققان برای بررسی ویژگی‌های قابل توجه آب که تحقیق در مورد آنها در آزمایشگاه تقریبا غیرممکن است، از یادگیری ماشینی کمک گرفتند.

محققان برای بررسی ویژگی‌های قابل توجه آب که تحقیق در مورد آنها در آزمایشگاه تقریبا غیرممکن است، از یادگیری ماشینی کمک گرفتند.

Radio Eram

FREE
VIEW