استفاده از باکتری‌های مهندسی‌شده برای از بین بردن تومورهای سرطانی

پژوهشگران «دانشگاه کلمبیا» با مهندسی کردن باکتری روده توانستند آن را برای جستجو و از بین بردن تومورهای سرطانی موش‌ها به کار بگیرند.

پژوهشگران «دانشگاه کلمبیا» با مهندسی کردن باکتری روده توانستند آن را برای جستجو و از بین بردن تومورهای سرطانی موش‌ها به کار بگیرند.

Radio Eram

FREE
VIEW