استاندارکرمان :جشنواره موسیقی نواحی نقطه پیوند بین اقوام است

کرمان - ایرنا - استاندار کرمان گفت: جشنواره‌هایی مانند موسیقی نواحی نقطه پیوند بین‌ اقوام و مناطق مختلف است و در کشور می تواند تحکیم هویتی ایجاد کند.

کرمان – ایرنا – استاندار کرمان گفت: جشنواره‌هایی مانند موسیقی نواحی نقطه پیوند بین‌ اقوام و مناطق مختلف است و در کشور می تواند تحکیم هویتی ایجاد کند.

Radio Eram

FREE
VIEW