ادوارد اسنودن و همسرش برای دریافت تابعیت روسیه اقدام می‌کنند

گزارش‌ها حاکی است که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق و افشاگر اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، همراه با همسرش برای دریافت شهروندی روسیه اقدام کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق و افشاگر اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، همراه با همسرش برای دریافت شهروندی روسیه اقدام کرده‌اند.