احتمال حل معمای ۱۵۰ ساله دنیای ریاضی توسط دانشمند چینی

کار یک استاد ریاضی چینی بر روی اعداد اول می‌تواند یک معمای ۱۵۰ ساله در دنیای ریاضی را حل کند.

کار یک استاد ریاضی چینی بر روی اعداد اول می‌تواند یک معمای ۱۵۰ ساله در دنیای ریاضی را حل کند.

Radio Eram

FREE
VIEW