ابعاد اقتصادی و پزشکی کوچک شدن سفره‌های ایرانیان

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد بسیاری خانواده‌های ایرانی مصرف گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات را کاهش داده یا از سفره خود حذف کرده‌اند. میزگردی بشنوید با حضور روشنک آسترکی و حسن نایب‌هاشم.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد بسیاری خانواده‌های ایرانی مصرف گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات را کاهش داده یا از سفره خود حذف کرده‌اند. میزگردی بشنوید با حضور روشنک آسترکی و حسن نایب‌هاشم.