آیا ماشین‌ها ریاضیات را تغییر می‌دهند؟

ابزارهای یادگیری ماشینی در حال حاضر به ریاضیدانان کمک می‌کنند تا نظریه‌های جدید را فرموله و مسائل سخت را حل کنند. اما آنها قرار است این حوزه را بیشتر از این دگرگون کنند.

ابزارهای یادگیری ماشینی در حال حاضر به ریاضیدانان کمک می‌کنند تا نظریه‌های جدید را فرموله و مسائل سخت را حل کنند. اما آنها قرار است این حوزه را بیشتر از این دگرگون کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW