آیا زمین‌لرزه‌ها قابل پیش‌بینی هستند؟

هشدار زودهنگام وقوع زمین‌لرزه می‌تواند از افزایش مرگ و میر و آسیب جلوگیری کند. احتمالات و پیش‌بینی‌ها معمولا بر وضعیت اقلیمی و پیش‌بینی‌های آب ‌و هوا مبتنی هستند. پیش‌بینی‌ها بیشتر شبیه به بیانیه‌هایی در مورد زمان، مکان و میزان بزرگی هستند که هنوز به صورت دقیق برای زمین‌لرزه‌ها امکان‌پذیر نیست.

هشدار زودهنگام وقوع زمین‌لرزه می‌تواند از افزایش مرگ و میر و آسیب جلوگیری کند. احتمالات و پیش‌بینی‌ها معمولا بر وضعیت اقلیمی و پیش‌بینی‌های آب ‌و هوا مبتنی هستند. پیش‌بینی‌ها بیشتر شبیه به بیانیه‌هایی در مورد زمان، مکان و میزان بزرگی هستند که هنوز به صورت دقیق برای زمین‌لرزه‌ها امکان‌پذیر نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW