آیا درمان سرطان پستان با واکسن امکانپذیر خواهد بود؟

محققان دانشگاه واشنگتن در مطالعه جدیدشان از توسعه یک واکسن تجربی خبر دادند که می‌تواند برای پیشگیری یا درمان یک نوع تهاجمی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد و به طور ایمن یک پاسخ ایمنی در برابر یک محرک مهم رشد سرطان پستان ایجاد کند.

محققان دانشگاه واشنگتن در مطالعه جدیدشان از توسعه یک واکسن تجربی خبر دادند که می‌تواند برای پیشگیری یا درمان یک نوع تهاجمی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد و به طور ایمن یک پاسخ ایمنی در برابر یک محرک مهم رشد سرطان پستان ایجاد کند.

Radio Eram

FREE
VIEW