آنتروپی؛ جهان به سوی عدالت

اصطلاح «آنتروپی» به وضعیت بی‌نظمی در یک سیستم معین اشاره می‌کند. انرژی به شکل متمرکز و قابل استفاده، منظم در نظر گرفته می‌شود، در حالی که انرژی به شکل توزیع شده و غیرقابل دسترس، بی نظم است.

اصطلاح «آنتروپی» به وضعیت بی‌نظمی در یک سیستم معین اشاره می‌کند. انرژی به شکل متمرکز و قابل استفاده، منظم در نظر گرفته می‌شود، در حالی که انرژی به شکل توزیع شده و غیرقابل دسترس، بی نظم است.

Radio Eram

FREE
VIEW