آغاز فعالیت فضانوردان ماموریت اکسپدیشن ۶۸ در ایستگاه فضایی بین‌المللی

هفته گذشته فضانوردان ماموریت اکسپدیشن ۶۷ که سه فضانورد روسی بودند به زمین بازگشتند و اکنون فضانوردان ماموریت اکسپدیشن ۶۸ به رهبری سامانتا کریستوفورتی از آژانس فضایی اروپا رهبری ایستگاه فضایی بین‌المللی را بر عهده دارد.

هفته گذشته فضانوردان ماموریت اکسپدیشن ۶۷ که سه فضانورد روسی بودند به زمین بازگشتند و اکنون فضانوردان ماموریت اکسپدیشن ۶۸ به رهبری سامانتا کریستوفورتی از آژانس فضایی اروپا رهبری ایستگاه فضایی بین‌المللی را بر عهده دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW