آخرین ماه‌گرفتگی کامل ۲۰۲۲ به روایت تصویر

ماه طی آخرین ماه گرفتگی کامل سال ۲۰۲۲ در روز هشتم نوامبر(۱۷ آبان) در سایه زمین فرود رفت و منظره شگفت‌انگیزی را رقم زد و تصاویر زیبایی از این پدیده منتشر شده است.

ماه طی آخرین ماه گرفتگی کامل سال ۲۰۲۲ در روز هشتم نوامبر(۱۷ آبان) در سایه زمین فرود رفت و منظره شگفت‌انگیزی را رقم زد و تصاویر زیبایی از این پدیده منتشر شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW